Usify vill frigöra IT-kraften!

2012-03-28

IT-verktygen ska underlätta vårdarbetet. Så är det tänkt.

Men idag ser vårdpersonalen ofta dem istället som ett hinder, menar Bjarte Bugge, VD på Usify:

– Det gäller att få fram transparenta verktyg för att frigöra den kompetens som finns hos vårdpersonalen. Här finns en enorm outnyttjad potential!

Usify, som är speaker partner på Vitalis, bygger sin affärsidé på att sätta användaren och användningen i fokus vid alla typer av IT-projekt.

– Vi har tydliga erfarenheter som visar på stora utmaningar inom vården, kring dess IT-system. Med stöd i detta och i modern forskning vet vi att vår tillämpning av ett användarcentrerat arbetssätt löser flera av problemen, säger Bjarte Bugge.

Usify är en kunskapspartner som identifierar behov och lösningar, hjälper till i utvecklingsprojekt och utvecklar kundens kunskap inom användbarhet.

– Många har ambitioner om att sätta användaren i centrum, men få har de praktiska verktygen. Ställer man frågan "Hur arbetar ni med användbarhet?" blir svaren snabbt otydliga. Det finns ofta inte specifik kompetens hos leverantörerna eller beställarna.

Användbarhetsområdet innefattar idag väl utvecklade och egna professioner, som dock ofta saknas i många verksamheter.

– Därför erbjuder Usify stöd i projekt, parallellt med att utveckla kompetensen inom kundens egen verksamhet.

Kostnadseffektiv metod

Usifys tjänster stödjer flera olika dimensioner kring IT- och verksamhetsutveckling. Dessa främjar samverkan, medverkan och strategisk ledning för olika former av IT-stöd och tjänsteutveckling.

Samverkan går ut på att erbjuda metoder och verktyg för samverkansprojekt mellan myndigheter och kompetenser och att öka möjligheten för effektiv kommunikation. Medverkan är viktig för att kunna utveckla IT-stöd som passar verksamheten.

– Att engagera vårdpersonal i IT-projekt är kostsamt, då de måste avstå från sina ordinarie arbetsuppgifter. Därför gäller det att få ut mesta möjliga av den tid de lägger ned.

När det gäller ledningens ansvar vill man främst belysa beställarkompetensen.

– IT-projekt är ofta omfångsrika och svåra att sätta sig in i, säger Bugge.

– Det handlar mycket om att formulera verksamhetens behov. Utifrån dessa ställs relevanta krav som kan uttryckas i en lösning samt hjälpa projekt att ta fram tydligare beslutsunderlag till beställare.

Risk att fastna

Nyckelfrågan, menar Bugge, är att skapa verktyg för kommunikation som ser både till användarbehovet och till hur IT-stödet är tänkt att fungera.

– Tar vi utgångspunkt i behovet istället för i kända lösningar öppnar vi för nya och ofta mer precisa lösningar på de verkliga behoven.

Det finns en risk, menar han, att man fastnar i användarens beskrivning av lösningen. Och då utesluter man andra, kanske mycket bättre, lösningar på de verkliga behoven.

– Vid en upphandling har beställaren t ex ofta fokus på en lösning, innan problemet eller behovet analyserats och beskrivits ordentligt. Då finns en stor risk att införa en bristfällig lösning.

Upptäcktsresa

Usify tar upp problematiken under ett föredrag på Vitalis. Men också i montern, där man tar hjälp av gestaltningsteknik för att visa exempel från genomförda projekt.

– Vi visar hur vi gått till väga för att angripa intressanta problem inom vården kring IT-stöd. Jag lovar att det blir en upptäcktsresa för många!